Нові надходження

Енциклопедія Коломийщини. Зшиток 6, літери Е-Й. – Коломия: Вік, 2014. – 200 с.

Физико-химический институт им. А.В.Богатского Национальной академии наук Украины: страницы истории. – О.: Фенікс, 2007. – 464 с.

В’ячеслав Добровольський. Події і факти. Біографічні нариси / Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України; відпов. ред. М.В.Шмигевський – К., 2012. – 354 с.; портр.

Г.С.Писаренко. Избранные труды / Отв. ред. В.Т.Трощенко. – Киев: Наук. думка, 2010. – 728 с., ил.

Інститут органічної хімії НАН України. 70 років / Редкол.: М.О.Лозинський (голова) та ін. – К.: ВД “Академперіодика”, 2009. – 436 с., 52 с. іл.

Сидоренко В.Д. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань: Розвиток візуального мистецтва України ХХ-ХХІ століть / Ін-т проблем сучас. мист-ва України. – К.: ВХ [студіо], 2008. – 188 с.: іл.

Башкирская энциклопедия. В 7 Т. / Гл. ред. М.А.Ильгамов. Т.1: А-Б. Уфа: Башкирская энциклдопедия, 2005. – 624 с.: ил.

Татарская энциклопедия. В 6 Т. / Гл. ред. М.Х.Хасанов, ответ. ред. Г.С.Сабирзянов. – Казань: Ин-т татарской энциклопедии АН РТ, 2010. – Т.5: Р-Т. – 736 с.

Львівська національна наукова бібліотека ім. В.Стефаника: історія і сучасність: доповнення та повідомлення Міжнародної наукової конференції, Львів, 28-30 жовт. 2010р. / відп. ред. М.М.Романюк; НАН України, ЛНБ ім. В.Стефаника. – Львів, 2010. – 624 с.

Подов В., Курило В. Історія Донбасу / В.І.Подов, В.С.Курило, Держ. закл. “Луган. нац. ун-т ім. Т.Шевченка”, 2009. – 300 с.

Дубровіна Л.А., Онищенко О.С. Історія національної бібліотеки України В.І.Вернадського 1965-1991.- Київ, 2008. – 372 с.

Ukrainian Literature in English, 1966-1979. / Tarnawsky M. – Edmonton and Toronto: 2010.

Козуб Іван Доба і Доля. Спогад. – Київ-Торонто-Едмонтон, 1996. – 494 с., іл.

Композитор Валентин Гаврилович Иванов в памяти современников. – Х.: Майдан, 2010. – 200 с.: илл.

Кипріян М.В.Спогади. Сценографія. Живопис. – Л: ЗУКЦ, 2011. – 328 с.

Історія української дипломатії: перші кроки на міжнародній арені (1917-1924 рр.): документи і матеріали / упоряд. док.: Андрієвська Л.В. [та ін.]; редкол.: К.І.Грищенко (голова) [та ін.]. – К.: Вид-во гуманіт. л-ри, 2010. – 592 с.

Видатні вихованці Харківської вищої медичної школи: біобібліогр. довід. / За заг. ред. В.М.Лісового. – Х.: ХНМУ, 2010. – 208 с., фото.

Энциклопедия бэлорусской кухни. / редкол.: Т.В.Белова [и др.]. – Э68 Минск: Беларус. Энцыкл. імя П.Броукі, 2008. – 720 с.: ил.

Полтавіка. Полтавська Енциклопедія: У 12 томах. – Том 12: Релігія і церква / Гол. ред. О.А.Білоусько; Ред. кол.: Ю.М.Варченко, А.М.Киридон, В.О.Мокляк, Т.П.Пустовіт, В.М.Ханко, С.В.Хорєв. – Полтава: Вид-во “Полтавський літератор”, 2009. – 756 + XL с., іл., схеми, карти, табл.

Культура Беларусі: энцыклопедия. Т.2. / редкол.: Т.У.Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус. Энцыкл. імя П.Броукі, 2011. – 544 с.: іл.

Українська академія друкарства. Історико-біографічний довідник. 1930-2010 / О.В.Мельников. – Львів: Укр. акад. друкарства, 2010. – 589 с.

Энциклопедия для школьников и студентов. В 12 т. Т.1. Информационное общество. ХХI век / под общ. ред. В.И.Стражева. – Минск: Беларус. Энцыкл. імя П.Броукі, 2009. – 528 с.: ил.

Гісторыя беларускай кнігі. У 2 т. Т.1. Кніжная культура Вялікага Княства Літоускага / Г51 М.В.Нікалаеу; навч. рэд.: В.В.Антонау, А.І.Мальдзіс. – Мінск: Беларус. Энцыкл. імя П.Броукі, 2009. – 424 с.: іл.

Беларускае замежжа = Белорусское зарубежье / склад. Н.А.Голубева. Мінск: Беларус. Энцыкл. імя П.Броукі, 2010. – 480 с.: іл.

Энциклопедия Кубанского казачества / Под общ. ред. В.Н.Ратушняка. – Э 68 Краснодар: Традиция, 2011. – 504 с., ил.

Стасенко В.В. Спадкоємці першодрукаря. Словник митців випускників та викладачів кафедри графіки української академії друкарства Львів, 2010.

Абраменко Л.М. Репресовані прокурори в Україні: док., нариси, метеріали / Л.М. Абраменко, А.І. Амонс. – К.: Істина, 2006. – 376 с., фото.

Большая Российская энциклопедия: В 30 т. / Председатель Науч. ред. совета Ю.С. Осипов; Отв. ред. С.Л. Кравец. – М.: БРЭ, 2004 –
Т.10.: Железное дерево – Излучение. – 2008. – 767 с.: ил.: карт.

Большая Российская энциклопедия: В 30 т. / Председатель Науч. ред. совета Ю.С. Осипов; Отв. ред. С.Л. Кравец. – М.: БРЭ, 2004 –
Т.11.: Излучение плазмы – Исламский фронт спасения. – 2008. – 767 с.: ил.: карт.

Большая Российская энциклопедия: В 30 т. / Председатель Науч. ред. совета Ю.С. Осипов; Отв. ред. С.Л. Кравец. – М.: БРЭ, 2004 –
Т.12.: Исландия – Канцеляризмы. – 2008. – 767 с.: ил.: карт.

Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи ХХ века / Сост. Д.Д. Тумаркин. – М.: Наука, 2004. – 716 с.: ил.

Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького, І. Підкови. – Л.: Літопис, 2007 –
Т-1: А-Г. – 2007. – 651 с.: іл.
Т-2: Д-Й. – 2008. – 6ХХ с.: іл.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України: гол. ред. В.Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 372 с.

Королева Н.С. С.П. Королев. Отец: к 100-летию со дня рождения: в 3 кн. / Н.С. Королева; Совет РАН по космосу. – М.: Наука, 2007

Котляков В.М. География: Понятия и термины: пятиязыч. академ. словарь: рус. – англ. – фран. – испан. – нем. / В.М. Котляков, А.И. Комарова; Рос. акад. наук. – М.: Наука, 2007. – 859 с.: ил.

Неповторна Дніпропетровщина: до 15 річниці незалежності України: нариси / Редкол. О.В. Сокульська та ін. – Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2006. – 344 с.: іл.

Первый биографический БЭС / Глав. ред. С.М. Снарская. – СПб.: Норинт; М.: РИПОЛ классик, 2007. – 1184 с.: ил.

Соціологічна енциклопедія / Уклад. В.Г. Городяненко. – К.: Академвидав, 2008. – 456 с. – (Енциклопедія ерудита).

Шкоропад Д.О. Прилуччина: Енциклопед. довід. / Д.О. Шкоропад, О.А. Савон. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2007. – 560 с., фото.

Енциклопедія Грузинської мови