З лабораторії творення «Енциклопедії українознавства» / М. Железняк, О. Іщенко, О. Савченко, А. Шушківський, Р. Пилипчук, О. Давиденко, Т. Березюк; редкол.: М. Железняк (гол. ред.) та ін. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. 352 с.

Дослідження присвячено вивченню досвіду підготовки «Енциклопедії українознавства» – фундаментальної праці української енциклопедистики й водночас важливої складової національної культурної спадщини. У книзі представлено архівні матеріали, що свідчать про організацію роботи редакції «Енциклопедії українознавства» впродовж 1948–1985 років. Окрім цього, схарактеризовано «Енциклопедію українознавства» як окрему віху в українській енциклопедистиці; окреслено її як об’єкт наукових дослід­жень і джерельну базу для студій.

Для науковців, студентів, усіх, хто цікавиться історією української енциклопедичної справи й книговидання.

Zhelezniak, M., Ishchenko, O., Savchenko, O., Shushkivskyi, A., Pylypchuk, R., Davydenko, O., Bereziuk, T. (2018). From the backstage work on the Encyclopedia of Ukraine. Kyiv: Institute of Encyclopaedic Research of the National Academy of Science of Ukraine. 352 p.

The research is devoted to the representation of the experience in creation of The Encyclopedia of Ukraine as a fundamental work of encyclopedic literature and at the same time as a significant part of the national heritage of culture. This book presents archival documents that describe the functioning of editorial board of The Encyclopedia of Ukraine during 1948–1985. In addition, the Encyclopedia of Ukraine is investigated as a stage in history of the encyclopedic-and-publishing activity in Ukraine; it is characterized as an object and a source for scientific studies.


Література

 1. Балабушка В. Європейські традиції в культурі Чернігова // Українська культура: перспективи євроінтеграції. Інноваційні процеси в сучасній культурі: Матеріали Всеукраїнської нау­ково-практичної конференції / КНУКіМ. Київ, 2016.
 2. Безноско А., Сторожик І. Поява автоматизації в харчовій промисловості України // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: Матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів / НУХТ. Київ, 2016. Ч. 4.
 3. Білецький М. Внесок Володимира Кубійовича в дослідження сфери послуг в «Енциклопедії українознавства» // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Сер.: Географія і сучасність. 2015. Вип. 19 (33). С. 84–91.
 4. Бондарчук Т. Соціально-економічні наслідки протекціонізму для господарства України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Український соціум. 2013. № 4 (47). С. 44–49.
 5. Борчук С. Перша українська модерна енциклопедія: структура видання і зміст // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2014. Вип. 41. С. 274–280.
 6. Борчук С. Українська енциклопедична традиція ХХ ст.: проекти, виконавці, перспективи дослідження: Автореф. … дис. д-ра істор. наук / Інститут історії України НАН України. Переяслав-Хмельницький, 2015.
 7. Бурім Д., Кучерук О., Маврін О. Наукова та видавнича діяльність Наукового товариства імені Шевченка в Європі / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. Гру­шевського НАН України. Київ, 2007.
 8. Вертій О. Діалектика формування національних основоположних підстав сучасного народознавства та літературознавства // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. 2016. № 2 (34). C. 277–293.
 9. Гель І. Декілька слів до львівського видання Енциклопедії Українознавства // Енциклопедія українознавства. Словникова частина (ЕУ–2) / НТШ у Львові; перевид. Львів, 1993. Т. 1. C. 5–9.
 10. Глущик С., Дияк О., Шевчук С. Сучасні ділові папери. Київ, 2008.
 11. Гуменюк О. Взаємини радянської влади і церкви на західно­українських землях у 1939-1941 роках // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Зб. наук. ст. 2011. Т. 23–24. C. 135–139.
 12. Демиденко Т. Маловідомі сторінки з історії української енциклопедистики: спроба відродження проекту «УРЕ» у 1944–1947 рр. // Український історичний збірник. 2009. Вип. 12. С. 215–224.
 13. Дибчук Л. Внесок української діаспори Канади й країн Латинської Америки в розвиток економіки і культури незалежної України (1991–2005): Автореф. … дис. канд. істор. наук / Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова. Київ, 2006.
 14. Енциклопедія українознавства: загальна частина: у 3-х т. / Гол. ред. В. Кубійович. Наукове товариство ім. Шевченка Мюнхен; Нью-Йорк, 1949–1952.
 15. Енциклопедія українознавства: Словникова частина: в 10-ти т. / Гол. ред. В. Кубійович, А. Жуковський; Наукове товариство ім. Шевченка. Париж; Нью-Йорк, 1954–1985.
 16. Енциклопедія українознавства. Словникова частина. Доповнення. Т. 11 / Гол. ред. А. Жуковський. Париж; Нью-Йорк, 1995.
 17. Єфіменко Г., Кульчицький С. Кордони державні України // Енциклопедія Сучасної України. Т. 14 / Редкол.: І. Дзюба, М. Железняк та ін.; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Київ, 2014. С. 457–463.
 18. Железняк М. Слово про Вчителя // Енциклопедичний вісник України. 2014. Число 4–5. С. 5–12.
 19. Жуковський А. «Енциклопедія українознавства» // Енциклопедичний вісник України. 2009. Число 1. C. 14–22.
 20. Жуковський А. Праця Володимира Кубійовича над виданням «Енциклопедії українознавства» // Будівничі НТШ й ІУД: Володимир Кубійович (1900–1985), Атанас Фіґоль (1908–1993). Київ: «Обереги», 1998.
 21. Кононенко П. Українознавство: монографія. Київ, 2005.
 22. Конта Р. Наукові здобутки Зенона Кузелі як етнолога – члена Наукового товариства ім. Шевченка: діаспорна історіографія // Етнічна історія народів Європи. 2012. Вип. 37. С. 57–62.
 23. Краснодемська І. Внесок вчених української діаспори європейських країн у розвиток українознавства: Автореф. … дис. канд. істор. наук / Національний науково-дослідний інститут українознавства МОН України. Київ, 2010.
 24. Кубійович В. Мені – 85. Париж; Нью-Йорк, 1985.
 25. Кубійович В. Сучасні проблеми української науки // Сьогочасне й минуле: вісник українознавства. 1948. Вип. 1. С. 5–17.
 26. Кубійович В., Маркусь В. Дві українські енциклопедії. Нью-Йорк, 1961.
 27. Куза А. Культура лексикографічного видання: використання релігійної фразеології // Поліграфія і видавнича справа. 2007. Вип. 1 (45). C. 110–120.
 28. Макар Ю. Українська діаспора: походження, характер, сучасний стан // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Історичні науки. 2007. Вип. 9. С. 9–19.
 29. Методичні засади створення паперових і електронних енциклопедичних видань: посібник / Відп. ред. М. Железняк; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Київ: «Академперіодика», 2015.
 30. Одарченко П. До історії дослідження українського народного одягу // Український народний одяг. Торонто, 1992.
 31. Опацький І. Німецька військова адміністрація в Умані у 1918 р. (За матеріалами щоденника П. Ф. Курінного) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2016. Вип. 45. Т. 1. С. 192–195.
 32. Павлюк І. Українськомовний літературно-інформаційний простір Полісся, Холмщини, Підляшшя (1917–1944) та Волині 1917–2000 років // Соціальні комунікації: теорія і практика. 2016. № 3. C. 13–18.
 33. Панчук Г. Антропонімія Опілля: Автореф. … дис. канд. філол. наук / Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. Тернопіль, 1999.
 34. Переднє слово // Енциклопедія українознавства. Мюнхен; Нью-Йорк, 1949.
 35. Пилипчук Р., Фещенко Н. Енциклопедія українознавства: Про структуру, зміст та історію створення // Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 12. Київ: «Академперіодика», 2015. С. 128–131.
 36. Попович-Кузнецова Н. Епістолярна спадщина В. Кубійовича: документальна історія створення Енциклопедії Україно­знавства // Енциклопедичний вісник України. 2014. Число 4–5. С. 67–71.
 37. Романів О. Довгий, тернистий шлях українства до самопізнання // Енциклопедія українознавства. Словникова частина (ЕУ–2) / НТШ у Львові; перевид. Львів, 1993. Т. 1.
 38. Сенькусь Р. Англомовна енциклопедія України та її спадкоємець, www.encyclopediaofukraine.com // Енциклопедичний вісник України. 2009. Число 1. С. 23–26.
 39. Скляр В. Етнологічна складова сучасного українознавства // Українознавство. 2015. Вип. 55. С. 44–51.
 40. Смолій В., Боряк Г. Сучасна історична енциклопедистика: здобутки і перспективи розвитку // Вісник Національної академії наук України. 2015. № 3. C. 44–60.
 41. Стеблій Ф. Ярослав Ісаєвич – дослідник історії українського книговидання // Українська енциклопедистика. Матеріали III Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Железняка; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Київ, 2014. С. 262–267.
 42. Ступарик Б., Моцюк В. Ідея національної школи та національного виховання в педагогічній думці Галичини (1772–1939 рр.) / Прикарпатський університет ім. В. Стефаника. Коломия, 1995.
 43. Тимошик М. Історія видавничої справи. 2-ге вид. Київ: «Наша наука і культура», 2007.
 44. Украинскій народъ въ его прошломъ и настоящемъ: Въ 2 т. / Под. ред. Ф. К. Волкова и др. С.-Петербургъ, 1914–1916.
 45. Хроніка Наукового товариства ім. Шевченка за час від 25. 6. 1939 – 15. 3. 1949 р. Мюнхен, 1949. Ч. 75.
 46. Черемська О. Витоки Харківської філологічної школи і потебнянські національно-мовні традиції // Українська мова. 2016. № 2. C. 92–111.
 47. Черниш Н. Нариси з історії української енциклопедичної справи. Київ, 2018.
 48. Шаблій О. Володимир Кубійович: формула життя і чину // Володимир Кубійович. Наукові праці. Париж; Львів: «Фенікс»; Українська академія друкарства, 1996.
 49. Шушківський А. Адміністративні одиниці України в «Енциклопедії Сучасної України» // Українська енциклопедистика. Матеріали III Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Железняка; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Київ, 2014. С. 201–204.
 50. Encyclopedia of Ukraine: Vol. 1–5 / Еdited by V. Kubijovyč. Toronto; Buffalo; London, 1984–1993.
 51. Internet Encyclopedia of Ukraine / Canadian Institute of Ukra­inian Studies. 2001–2017. http://encyclopediaofukraine.com.