Українські енциклопедії: типологія, стиль, функції / М. Железняк, О. Іщенко, О. Савченко, А. Шушківський, Р. Пилипчук, С. Очеретянко, О. Давиденко, Т. Березюк; відп. ред.: Я. Яцків. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. 150 с.

Монографію присвячено актуальним проблемам української енциклопедистики – типології українських енциклопедичних видань та їхнім функціональним і жанрово-стильовим особливостям. У дослідженні розглянуто енциклопедії як жанр довідкової літератури, окреслено їхні функції, типологічні ознаки; проаналізовано класифікації енциклопедичних видань; схарактеризовано особливості стилю енциклопедичних статей та енциклопедій загалом.

Для науковців, працівників видавництв довідкової літератури та всіх, хто цікавиться питаннями енциклопедистики й книговидання.

Zhelezniak, M., Ishchenko, O., Savchenko, O., Shushkivskyi, A., Pylypchuk, R., Ocheretianko, S., Davydenko, O., Bereziuk, T. (2018). Ukrainian encyclopedias: typology, style, functions. Kyiv: Institute of Encyclopaedic Research of the National Academy of Science of Ukraine, 2018. 150 p.

The monograph deals with the actual issues of encyclopedia science in Ukraine, in particular, such as the typology of encyclopedias, as well as their functional and genre-and-style features. Encyclopedias as a genre of a reference literature in the study is considered. The functions of encyclopedias are highlighted, typological features are showed, classifications of encyclopedicbooks are analyzed, the attributes of the style of encyclopedicarticles and encyclopedias are characterized.


Література

 1. Альшева А. Переклад німецької Вікіпедії як шлях до розширення Uanet // Мовні і концептуальні картини світу. 2013. Вип. 46. С. 42–48.
 2. Березюк Т., Іщенко О., Пилипчук Р., Савченко О., Фещенко Н. Здобутки української енциклопедистики: характеристика найважливіших видань // Наука України в світовому інформаційному просторі. Вип. 12. Київ: «Академперіодика», 2015. C. 9–114.
 3. Богданьок Я. Досвід опрацювання енциклопедичного видання на прикладі «Енциклопедії історії України» // Поліграфія і видавнича справа. 2008. № 1. С. 29–35.
 4. Боговін А., Кургак В. Луки // Енциклопедія Сучасної України. Т. 18 / І. Дзюба, А. Жуковський, М. Железняк та ін.; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Київ, 2017. С. 90–91.
 5. Болдырев Н. Концептуальное пространство когнитивной лингвистики // Вопросы когнитивной лингвистики. 2004. № 1. С. 18–36.
 6. Бондур Т. Енциклопедії у «Фонді видань, випущених у XIX столітті з сільськогосподарської тематики» Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН // Історія науки і біографістика [електронне видання]. № 2.
 7. Борчук С. Українська енциклопедична традиція: Автореф. дис. … канд. істор. наук / Інститут історії України НАН України. Переяслав-Хмельницький, 2015.
 8. Боряк Г., Папакін Г. Відкриті гуманітарні енциклопедичні ресурси в Інтернеті: сучасний стан і проблеми функціонування // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики: Зб. наук. праць. Ч. 21. Київ, 2013. С. 73–89.
 9. Бровченко В. Українська радянська енциклопедія: У 12 т. Т. 5 / За ред. М. Бажана. Вид. 2-ге. Київ: Головна редакція УРЕ, 1980. С. 381.
 10. Бровченко В., Романов С. Косач Юрій // Енциклопедія Сучасної України. Т. 14 / І. Дзюба, А. Жуковський, М. Железняк та ін.; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Київ, 2014. С. 644–645.
 11. Булатова Э., Нургалиева Р. Особенности энциклопедического стиля изложения на русском языке // Вопросы энциклопедистики. 2017. № 6. С. 114–118.
 12. Вакальчук А. Духовна криза суспільства та проблема реалізації національної ідеї в сучасній Україні // Університетські наукові записки. 2006. № 19–20. С. 511–513.
 13. Видання. Основні види. Терміни та визначення: ДСТУ 3017–95 / Держспоживстандарт. Київ, 1997.
 14. Вікіпедія: вільна онлайн-енциклопедія (укр. мовою) [електронний ресурс]. Режим доступу: https://uk. wikipedia.org.
 15. Воронка Г. Словники та енциклопедії: розмежування понять // Вісник Книжкової палати. 2015. № 6. С. 11–13.
 16. Гаврилишина Н. Регіональна енциклопедистика Полтавщини // Уманська старовина. 2016. № 1. С. 20–28.
 17. Глущенко В., Півторак Г. Давньоруської мови концепція // Енциклопедія Сучасної України. Т. 7 / І. Дзюба, А. Жуковський, М. Железняк та ін.; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Київ, 2007. С. 170–171.
 18. Горак Р. В пошуках духовного хліба (Післяслово) // Дзвін. 1990. № 1. С. 53–56.
 19. Горбачов Д. Малевич Казимир Северинович // Енциклопедія Сучасної України. Т. 18 / І. Дзюба, А. Жуковський, М. Железняк та ін.; Інститут енциклопедичних дослід­жень НАН України. Київ, 2017. С. 673–674.
 20. Грипич С. Книжкова культура як складова сучасної духовної культури // Вісник Книжкової палати. 2012. № 1. С. 44–47.
 21. Гук З. Особливості функціонування моделі енциклопедії в прозовій творчості Д. Кіша та М. Павича // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Вип. 10. Київ, 2009. С. 273–281.
 22. Гусева А. Структура базы знаний в когнитивной лингвистике // Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». 2011. № 2. С. 36–42.
 23. Енциклопедія Сучасної України: онлайн–енциклопедія / І. Дзюба, А. Жуковський, М. Железняк та ін.; Інcтитут енциклопедичних досліджень НАН України [електронний ресурс]. Режим доступу: http://esu.com.ua.
 24. Енциклопедія Сучасної України: Т. 1–20 / І. Дзюба, А. Жуковський, М. Железняк та ін.; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Київ, 2001–2018.
 25. Енциклопедія українознавства: загальна частина: У 3-х т. / Гол. ред. В. Кубійович. Наукове товариство ім. Шевченка. Мюнхен; Нью-Йорк, 1949–1952; Енциклопедія Українознавства. Словникова частина: У 10-ти т. / Гол. ред. В. Кубійович, А. Жуковський; Наукове товариство ім. Шевченка. Париж; Нью-Йорк, 1954–1985.
 26. Жарков И. Жанровая структура Энциклопедического словаря Ф. А. Брокгауза – И. А. Ефрона, 1890–1907: Автореф. дисс. … канд. филол. наук / Московский государственный университет печати. Москва, 2000.
 27. Жежнич П., Гірняк М. Особливості формування енциклопедії в сучасних умовах розвитку інформаційних технологій // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2012. № 732: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. С. 400–405.
 28. Железняк М., Іщенко О. Країни світу і Україна: енциклопедія: У 5 т. Т. 1; гол. ред. А. Кудряченко [рецензія]. Київ, 2017 // Проблеми всесвітньої історії. 2018. № 1(5). С. 228–231.
 29. Железняк М., Іщенко О. Українські регіональні енциклопедії: значення, функції, проблеми // Українська енциклопедистика. Регіональний аспект / За ред. М. Железняка; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Київ, 2017. С. 44–49.
 30. З лабораторії творення «Енциклопедії українознавства» / Відп. ред. М. Железняк; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Київ, 2018.
 31. Завгородня О. Статус енциклопедичного словника // Перекладацькі інновації: матеріали VІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції / Сумський державний університет. Суми, 2018. С. 23–25.
 32. Західноукраїнська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: У 3-х т. Т. 1 / Гол. ред. М. Кугутяк; Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. Івано-Франківськ, 2018.
 33. Зашкільняк Л. Історична пам’ять і соціальні функції історії у сучасному світі // Україна–Європа–Світ. Вип. 2. Тернопіль, 2009. С. 156–159.
 34. Ищенко А. Региональная энциклопедистика в Украине: общая характеристика // Российская многонациональная энциклопедистика: история и современность. Казань, 2017. С. 88–95.
 35. Іщенко О. Спроба кількісної характеристики українських регіональних енциклопедій (за даними бібліографічної бази «Енциклопедичні видання України») // Українська енциклопедистика. Регіональний аспект / За ред. М. Железняка; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Київ, 2017. С. 50–56.
 36. Капранов Я. Типологічна класово-видова організація лексикографічних джерел // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. 2014. Вип. 25. С. 183–198.
 37. Карпіловська Є., Зяблюк М. Енциклопедія «Українська мова»: структура та принципи укладання // Енциклопедичний вісник України. 2009. Число 1. С. 47–53.
 38. Книга: Энциклопедия / Редкол.: И. Баренбаум и др. Москва: Большая Российская энциклопедия, 1998.
 39. Косач Юрій // Енциклопедія українознавства. Т. 3 / Гол. ред. В. Кубійович; Наукове товариство ім. Шевченка. Париж; Нью-Йорк, 1959. С. 1144.
 40. Крайнікова Т. Довідково-енциклопедичні видання: робоча навчальна програма (напрям підготовки 6.030303 Видавнича справа і редагування) / Київський університет ім. Б. Грінченка. Київ, 2017.
 41. Кубійович В., Маркусь В. Дві українські енциклопедії. Нью-Йорк, 1961.
 42. Культура: Ілюстрована енциклопедія України / Укл. М. Попович. Київ: Балтія-Друк, 2010.
 43. Латыпов Б. Основные функции энциклопедий, их значение в жизни общества // Українська енциклопедистика. Матеріали II Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Железняка; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Київ, 2014. С. 66–68.
 44. Львівська державна фінансова академія // Енциклопедія Сучасної України. Т. 18 / І. Дзюба, А. Жуковський, М. Железняк та ін.; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Київ, 2017. С. 207.
 45. Макро // Енциклопедія Сучасної України. Т. 18 / І. Дзюба, А. Жуковський, М. Железняк та ін.; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Київ, 2017. С. 606.
 46. Медчук І. Словникова стаття як одиниця енциклопедичного дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. 2009. Вип. 16. С. 308–314.
 47. Методичні засади створення паперових і електронних енциклопедичних видань: посібник / За ред. М. Железняка; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Київ, 2015.
 48. Муріна С. Порівняльна характеристика кількісних параметрів персоналій «Української радянської енциклопедії», «Енциклопедії Сучасної України» та бази даних електронного українського національного біографічного архіву // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. Вернадського. 2012. Вип. 34. С. 523–531.
 49. Попова Л. Типологии и классификации словарей // Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 20. С. 106–113.
 50. Радянська енциклопедія історії України: У 4-х т. / А. Д. Скаба та ін. Київ: Головна редакція УРЕ, 1969–1972.
 51. Савченко О., Очеретянко C., Муха В. Регіональні й національні енциклопедії в контексті гуманітарної політики держави // Українська енциклопедистика. Регіональний аспект / За ред. М. Железняка; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Київ, 2017.
 52. Смолій В., Боряк Г. Сучасна історична енциклопедистика: здобутки і перспективи розвитку // Вісник НАН України. 2015. № 3. С. 44–60.
 53. Тернопільський енциклопедичний словник: У 4-х т. / Укл. Г. Яворський та ін. Тернопіль, 2004–2010.
 54. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця. Київ: Наша культура і наука, 2006.
 55. Украинскій народъ въ его прошломъ и настоящемъ: В 2 т. / Ф. Вовк, М. Грушевський, А. Кримський та ін. С.-Петербургъ, 1914–1916.
 56. Українська мала енциклопедія: У 8 т. / Автор Є. Она­цький. Буенос-Айрес, 1957–1967.
 57. Українська радянська енциклопедія: У 17 т. / За ред. М. Бажана. Київ: Головна редакція УРЕ, 1959–1965; Українська радянська енциклопедія: У 12 т. / За ред. М. Бажана. Вид. 2-ге. Київ: Головна редакція УРЕ, 1974–1985.
 58. Українські електронні та паперові енциклопедичні видання: Основні здобутки та перспективи / За ред. М. Железняка; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Київ, 2015.
 59. Харківщина: енциклопедичний словник / Укл. С. Посохов та ін.; Харківська облрада; Харківська держадміністрація. Харків, 2014.
 60. Хільчевський В. Луки // Енциклопедія Сучасної України. Т. 18 / І. Дзюба, А. Жуковський, М. Железняк та ін.; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Київ, 2017. С. 89–90.
 61. Храбрый И. Энциклопедия как объект философско-антропологического анализа: Автореф. дис. … канд. философ. наук. С.-Петербургский ГУ. С.-Петербург, 2003.
 62. Черниш Н. До питання про сучасну типологію енциклопедій // Вісник Книжкової палати. 2015. № 4. С. 3–8.
 63. Черниш Н. Нариси з історії української енциклопедичної справи. Львів: Піраміда, 2018.
 64. Читання книжок: інтерес до читання, мотивація, інтенсивність, використання електронних пристроїв // Ukrainian Reading and Publishing Data 2018 [електронний ресурс]. Режим доступу: http://data.chytomo.com/chytannya-v-ukrayini.
 65. Шерстюк Н., Грона Н. Роль довідкової літератури у процесі підготовки майбутнього фахівця // Молодий вчений. 2014. № 1. С. 249–251.
 66. Штерн І. Моделі репрезентації знань і структурування інформаційного простору в сучасних гуманітарних дисциплінах як прототипні конфігурації для проектування гуманітарних баз знань // Наукові записки. Комп’ютерні науки. Т. 18. Київ, 2000. С. 14–18.
 67. Щерба Л. Опыт общей теории лексикографии // Языковая система и речевая деятельность. Москва: Наука, 1974. С. 265–304.
 68. Щербакова І. Філософія подолання духовної кризи особистості засобами освіти в період глобалізації та інформаційної революції: Автореф. дис. … канд. філософ. наук / Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова. Київ, 2011.
 69. Юсова Н. Давньоруської народності концепція // Енциклопедія Сучасної України. Т. 7 / І. Дзюба, А. Жуковський, М. Железняк та ін.; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Київ, 2007. С. 171–173.
 70. Ялафов Ф., Гилязов И., Хабибуллин М. Методологические основы онлайн-энциклопедии // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2017. № 10. С. 20–24.
 71. Яцків Я. , Железняк М. Вступ // Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 12: Енциклопедичний простір України / НАН України. Київ: Академперіодика, 2015. С. 5–8.
 72. Schläfer M. Lexikologie und lexikographie. Eine Einführung am Beispiel deutscher Wrterbcher. Berlin, 2002.